Mandagumo dienos

„Mandagūs žodeliai atveria širdelę“

 

2021 m. rugsėjo20-spalio 07 dienomis

 

Mandagumas – tai gražus, geras, nuoširdus elgesys, išreiškiamas ne tik žodžiais, bet ir mimika, gestais. Kodėl vaikams svarbu jį ugdyti jau nuo mažų dienų? Pagal LR Švietimo ir Mokslo ministerijos parengtas ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijas, vienas iš sakytinės kalbos srities ugdomų pasiekimų – kalba natūraliai, atsižvelgdamas į bendravimo situaciją, išsakydamas savo patirtį, norus, svajones, svarstymus, kalba apie problemų sprendimą, vartoja mandagumo bei vaizdingus žodžius. Ir užsienio, ir lietuvių vaikų kalbos tyrimai rodo, kad einant į pabaigą pirmiesiems vaikų gyvenimo metams pastebimi pirmieji prašymai. Būtent jie ankstyvuoju vaiko amžiaus laikotarpiu sudaro didžiąją dalį vaiko inicijuotos suaugusiesiems skirtos kalbos.

Apie 4 m. (kai kada anksčiau ar vėliau) amžiaus vaikai pradeda vartoti daugiskaitos įvardį jūs ir daugiskaitines veiksmažodžio formas. Vis dėlto netiesioginių prašymų ir situacinio mandagumo raiška vaikams sunkumų kelia dar ir priešmokykliniame amžiuje, o kartais – net ir mokykliniame.

Pagrindinė užduotis: mokytojoms įtraukiant vaikus parengti apipavidalintą vaizdinę priemonę ,,Mandagių žodžių galia“ iš mandagumo žodelių: AČIŪ; PRAŠAU; DĖKUI; ATLEISK; ATSIPRAŠAU; LABAS RYTAS; LABA DIENA; VISO GERO; SUDIE; IKI (tai gali būti, pvz.: plakatas, bet nebūtinai, mąstykite kūrybiškai J).

Tikslas: vaikams formuoti mandagaus elgesio, bendravimo įgūdžius tarp bendraamžių ir suaugusiųjų.

Uždaviniai:

 • Aiškindamiesi užduotis ugdys mandagaus elgesio įgūdžius;
 • Įtvirtins žinias apie deramą elgesį artimoje aplinkoje;
 • Plėtos žinias susijusias su mandagumo žodžiais.
 • Sukurs apipavidalintą vaizdinę priemonę iš mandagumo žodelių;
 • Lavins girdimąjį suvokimą;
 • Plėtos rišlųjį pasakojimą naudojant mandagumo žodžius.

Įgyvendinimo planas:

 1. Pasimokyti su vaikais trumpą eilėraštuką apie mandagumo žodelius:

„Ačiū! Ačiū!“ ir „Prašau!“
„Dovanok! Atsiprašau!“
„Labas rytas!“ ir „Sudie!“ –
Aš tariu beveik kasdien.

 1. Vaizdinės priemonės ,,Mandagių žodžių galia“ gamyba. Parengti iki 09-30 d.ir eksponuoti grupės erdvėje.
 2. Vaikus paskatinti sugalvoti dar 2 mandagumo žodelius ir ugdyti jų įtraukimą į kasdienį vaikų bendravimą bei integruoti juos į vaizdinę priemonę. Parengti iki 09-30 d.
 3. Logopedės ,,Mandagaus žodžio žaidimai“. Atvyks nuo 10-01 iki 10-07d. į „Ežiukų“,

„Voveriukų“, „Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupes.

 1. Logopedė paskatins vaikus prisiminti mandagumo žodžius iš eksponuojamos vaizdinės priemonės, aptars kada, koks mandagumo žodis sakomas.
 2. Vaizdinės priemonės mandagumo žodžius panaudos foneminės klausos ir girdimojo suvokimo lavinimui (žodžio – analizė sintezė):
 • Žodžio išplojimas, skiemenų suskaičiavimas
 • Žodžio ilgumo nustatymas
 • Pirmo ir paskutinio garso nustatymas
 • Rišlaus pasakojimo plėtojimas naudojant mandagumo žodžius
 • Mandagumo žodelių sudėliojimas pagal pateiktą pavyzdį iš spalvotų raidelių.

 

Refleksija

Projektas darė įtaką vaikų elgesio pokyčiams. Vaikai tapo mandagesni ir supratingesni vieni kitų atžvilgiu. Sumažėjo konfliktinių situacijų žaidimų metu. Vaikų kalboje vis dažniau skambėjo žodžiai –prašau, ačiū, atsiprašau, atleisk.
Projekto metu vaikai domėjosi gero elgesio manieromis, įtvirtinimui žaidė didaktinius ir situacinius žaidimus, vieni kitiems pristatė pasirinktas gerų manierų taisykles, stengėsi jų laikytis vieni kitiems apie jas primindami.
Keliaudami į salę dainuoti ar sportuoti ir grįždami atgal, sveikinosi sutiktus žmones net po kelis kartus. Nepamiršo atsisveikinti grupės draugų ir pedagogų išeidami namo.
Projektas vaikams buvo ne tik naudingas, bet ir labai įdomus. Tai atsispindėjo jų įsitraukimu į veiklas, žaidybinėse situacijose ir darbo grupelėse metu. Vaikai noriai atliko pavestas užduotis, bendradarbiavo ieškodami informacijos ir kūrybiškai įgyvendino iškeltus tikslus.
Projektą užbaigėme vaikų dekoruotų darbų paroda „mandagūs žodžiai“ darželio įstaigos bendruomenei.
Mandagumo žodžiai papuošė įėjimą į darželį ir priminė mandagaus elgesio taisykles visiems atvykusiems.

Rugsėjo 28-30 dienomis psichologė atvyko į ,,Meškučių“, ,,Bitučių“, ,,Kiškučių“, ,,Boružėlių“, ,,Ežiukų“, ,,Saulučių“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Voveriukų“ bei ,,Riešutėlių“ grupes. Buvo apibendrintas vaikučių su auklėtojų pagalba nuveiktas darbas nuo ,,Mandagumo dienų“ pradžios. Didžiausia reikšmė vertinant pasiekimus ir numatytų tikslų išpildymą teikta pagrindinės užduoties – vaizdinės priemonės ,,Mandagių žodžių galia“ atlikimui.

Iš eksponuojamų vaizdinių priemonių buvo matyti, kad visose minėtose grupėse darbas vyko sklandžiai, vaikai buvo įsitraukę į kūrybinį procesą, tuo pačiu lavindami savo rašytinės kalbos, žodyno ir mandagaus elgesio įgūdžius.

Psichologė pastebėjo, jog nepaisant vaikų amžiaus, daugumos grupių jaunesniems vaikams užduotį, vertinant galutinį vaizdinės priemonės pateikimą ir rezultatą, sekėsi atlikti netgi geriau nei daugumai vyresnių (priešmokyklinių) grupių vaikams. Tai tikriausiai būtų galima sieti su vaikų noru įsitraukti į atlikimą, susidomėjimu, motyvacija užduotims – tikėtina, kad vyresniems vaikams užduotys galėjo pasirodyti kiek per lengvos, galbūt ne naujos, dėl to ne tokios įdomios, tad ir pastangų jas atliekant vaikams galbūt natūraliai gavosi įdėti šiek tiek mažiau. Atsižvelgiant į tai, ateityje organizuojant panašius projektus, skirtingų amžiaus grupių vaikams bus stengiamasi sukurti skirtingas užduotis, skatinant aktyvų jų susidomėjimą ir norą, per kūrybinį procesą mokytis, plėsti savo žinias.

Spalio 4-6 dienomis logopedė atvyko į „Ežiukų“, „Voveriukų“, „Bitučių“, „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupes. Taip pat buvo apžiūrėtos ir įvertintos eksponuojamos vaizdinės priemonės, Jos aptartos, pakalbėta kada, koks mandagumo žodis yra sakomas. Taip buvo skatinamas rišlus pasakojimas.

Mandagumo žodžiai buvo išplojami, suskaičiuojami skiemenys. Vyresniems (priešmokykliniams) vaikams tai sekėsi puikiai, jaunesniems tai buvo naujiena. Buvo nustatomas žodžio ilgumas ir jis parodomas atstumu tarp delnukų.

Pirmo ir paskutinio garso nustatymas taip pat priešmokyklinio amžiaus vaikams sekėsi daug geriau ne jaunesniems, jiems reikėjo daugiau pagalbos.

Paskutinė užduotėlė mandagumo žodelių sudėliojimas pagal pateiktą pavyzdį iš spalvotų raidelių vaikams labai patiko. Jie mielai ir su entuziazmu dėliojo žodžius, kai kurie juos bandė jau skaityti.

Po šios veikos kai kurioms pedagogėms buvo pateiktos rekomendacijos dėl panašios veiklos pratęsimo grupėse.

Priedas – „Mandagumo dienų“ nuotraukos

 

Psichologė Rūta Naugžemytė

Logopedė Ligita Sungailienė