Teisinė informacija

 

Maitinimo organizavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2013-2020 METŲ NUOSTATOS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA
https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.2FB4C5F44B52

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30262889
Registracija į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes
http://www.vilnius.lt/index.php?164466496
http://www.vilnius.lt/index.php?13746909

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?actual=1

LR Sveikatos apsaugtos ministro įsakymas ”Dėl Lietuvos higienos normos HN 75׃2016 ”Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą bendrieji sveikatos saugos reikalavimai„ patvirtinimo„ 2016 m. sausio 26d. Nr. V‒ 93
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas ”Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo„ 2014 m. spalio 22 d. Nr. 1‒2070
http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30248517